pasica

Na temelju članka 11 Zakona o udrugama (Narodne novine 88/01) i članka 27 Statuta Udruge pomorskih kapetana Sjevernog Jadrana – Rijeka od 14. travnja 2011. godine, na svojoj osnivačkoj skupštini održanoj 14 travnja 2011. godine, donosi:

 

STATUT UDRUGE POMORSKIH KAPETANA SJEVERNOG JADRANA – RIJEKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Udruga pomorskih kapetana Sjevernog Jadrana – Rijeka je strukovna i dragovoljna, samostalna, nestranačka i neprofitna pravna osoba, koja se u okviru Ustava, Zakona i ovoga Statuta zalaže za ostvarivanje općih interesa pomorskih kapetana.

Članak 2.

Naziv udruge je Udruga pomorskih kapetana sjevernog Jadrana – Rijeka (u daljnjem tekstu Udruga).
Sjedište Udruge je Rijeka
Skraćeni naziv je Udruge je: Kraljica mora.
Udruga ima svojstvo pravne osobe i upisana je registar Udruga pri Uredu za opću upravu Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti predsjednik izvršnog obora.

Članak 4.

Znak Udruge sastoji se od kružnice u čijoj se podlozi nalazi trobojnica. Unutar kružnice nalazi se lik Trsatske Gospe. Na gornjem obodu kružnice je natpis “Kraljica mora”, a na donjem “Udruga pomorskih kapetana Sjevernog Jadrana”. Izvan zamišljenog kruga znaka u dvije boje zrakasto se širi stilizirana ruža vjetrova.

Članak 5.

Udruga ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika promjera 25 mm. U sredini kormilarskog kola je admiralsko sidro, a u krugu natpis «Udruga pomorskih kapetana sjevernog Jadrana»Rijeka-Hrvatska

Članak 6.

Moto Udruge je «Ploviti se mora»

Članak 7.

Udruga može surađivati i učlaniti se u srodna društva i udruge u zemlji i u međunarodne organizacije u inozemstvu.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Udruga ima ove ciljeve:
1.     Organizacijsko povezivanje pomorskih kapetana učlanjivanjem u Udrugu, kao jedinstvenu i profesionalnu organizaciju radi zaštite profesionalnih standarda i interesa te očuvanja ugleda i pomoračke tradicije svojih članova.
2.     Stručno i znanstveno usavršavanje pomorskih kapetana u brodarstvu i pomorskom gospodarstvu.
3.     Sudjelovanje, suradnja i doprinos u rješavanju obrazovnih i gospodarskih pitanja u pomorstvu.
4.     Unapređenje zaštite okoliša.

Članak 9.

Udruga ostvaruje svoje ciljeve:
1.     Stručnim usavršavanjem svojih članova, organiziranjem predavanja, stručnih rasprava i anketa, seminara, tečajeva i izdavanjem povremenih publikacija.
2.     Praćenjem i razmatranjem tehničkih, znanstvenih i gospodarskih pitanja s područja pomorstva u suradnji s pomorskim tijelima državne uprave te s drugim radnim znanstvenim organizacijama čija je djelatnost povezana s pomorstvom.
3.     Davanjem odgovarajućih stručnih mišljenja, preporuka i prijedloga nadležnim upravnim tijelima državne uprave u rješavanju raznih pitanja iz oblasti i njihove provedbe.
4.     Sudjelovanjem u pripremi nacrta propisa iz oblasti pomorstva i prijedlozima prilikom usvajanja međunarodnih konvencija i preporuka iz ovih oblasti i njihovoj provedbi.
5.     Redovitim praćenjem, proučavanjem nastavnih planova i programa, usklađivanjem s međunarodnim standardima za osposobljavanje časnika palube i ostalog osoblja trgovačke mornarice, sudjelovanjem u organizaciji i razvoju pomorskog školstva, davanjem stručnih mišljenja i prijedloga, neposrednom suradnjom s nadležnim tijelima državne uprave i gospodarstva.
6.     Nabavom stručnih časopisa i knjiga (domaćih i stranih izdanja), organiziranjem i održavanjem stručne knjižnice koju mogu koristiti svi članovi Udruge.
7.     Osiguravanjem pravnih savjeta i pravne zaštite svojih članova.
8.     Organizacijom društvenog života.
9.     Stručnom suradnjom sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

III. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA UDRUGE I STEGOVNE MJERE

Članak 10.

a) Pristupanje u članstvo
U Udrugu se mogu učlaniti fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju odredbama ovoga Statuta.
Pristupanje u članstvo je dragovoljno.
Članovi Udruge mogu biti redoviti, pridruženi, podupirući i počasni.

Članak 11.

Redoviti članovi mogu biti osobe koje posjeduju svjedodžbu o osposobljenosti za Zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg, Prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem i Zapovjednik broda do 3000 BT.
Pridruženi članovi mogu biti osobe koje posjeduju svjedodžbu o osposobljenosti za Časnika plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem.
Svi članovi Udruge imaju jednaka prava i obveze u smislu ovog Statua.
Redovitim i pridruženim članovima mogu se dodjeljivati priznanja.

Članak 12.

Redoviti i pridruženi član Udruge postaje se upisivanjem u Registar udruge. Pri stupanju u članstvo kandidat ispunjava pristupnicu u koju unosi: ime i prezime, dan, mjesec i godinu rođenja, općinu i županiju, državljanstvo, svjedodžbu o osposobljenosti, adresu i zaposlenje.
Potpisivanjem pristupnice član Udruge preuzima sva prava i obveze iz ovoga Statuta.
Suglasnost o primanju u članstvo Udruge za redovite, pridružene, podupirujuće i počasne članove Udruge donosi Izvršni odbor udruge.
Upisanom članu izdaje se članska iskaznica.
Ako zahtjev za članstvo u Udruzi bude odbijen od strane Izvršnog odbora, može se podnijeti žalba Skupštini udruge u roku od 30 dana. Žalba se predaje Izvršnom odboru a razmatrat će se na prvoj sljedećoj Skupštini. Donesena odluka Skupštine je konačna.

Članak 13.

Podupirući članovi Udruge mogu biti:
1.     učenici srednjih pomorskih škola završne godine školovanja, nautičkog smjera; pripravnici za zvanje pomorskog časnika; studenti visokih pomorskih škola i pomorskog fakulteta ili osobe sa završenom visokoškolskom ili fakultetskom naobrazbom nautičkog smjera.
2.     fizičke ili pravne osobe koje surađuju i svojim radom doprinose proširenju i unapređenju rada i napretku Udruge.
3.     prosvjetni radnici koji svojim djelovanjem doprinose unapređenju i izobrazbi pomorskih časnika.
Podupirući članovi ne mogu birati ni biti birani u tijela Udruge.
Podupirućim članovima Udruge mogu se podijeliti priznanja.

Članak 14.

Počasni član Udruge može biti svaka fizička i pravna osoba koje je posebnim zalaganjem doprinijela ostvarenju zadatka, ciljeva i razvoja Udruge.
Počasni članovi Udruge mogu biti i strani državljani ako ispunjavaju uvjete iz prethodnog stavka. Počasne članove imenuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora udruge.
Počasnim članovima Udruge mogu se podijeliti priznanja.

b) Prava i obveze redovitih i pridruženih članova

Članak 15.

Prava redovitih članova su:
a) da biraju i budu birani u sva tijela Udruge;
b) da sudjeluju i odlučuju u oblikovanju rada Udruge, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima;
c) da obavljaju poslove i zadatke;
d) da sudjeluju u svim stručnim i društvenim manifestacijama Udruge;
e) da koriste sve povlastice Udruge, pomoć pri stručnom usavršavanju, nabavi stručne literature i ostalo;
f) da koriste pomoć Udruge pri zaposlenju i ukrcaju.
Pridruženi članovi imaju sva prava kao i redoviti članovi osim prava iz točke a) i odlučivanja iz točke b) ovog članka.

Članak 16.

Obveze redovitih i pridruženih članova su:
a) da se pridržavaju odredbu Statuta
b) da zastupaju i promiču zadatke i ciljeve Udruge, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima;
c) da izvršavaju odluke i zaključke Skupštine
d) da redovito plaćaju članarinu
e) da redovito kontaktiraju s tajništvom Udruge, tj. da ga obavijeste o svakoj osobnoj promjeni koja se odnosi na zaposlenje, završetak školovanja, promjenu adrese stanovanja, itd.
f) da aktivno sudjeluju u svim akcijama Izvršnog odbora udruge koje se organiziraju radi postizanja i očuvanja prava člana Udruge ili Udruge općenito.
c) Prestanak članstva

Članak 17.

Članstvo u Udruzi prestaje:
a) prestankom rada Udruge
b) istupanjem na osobni zahtjev
c) isključenjem
d) smrću.
Za istupanje iz članstva na osobni zahtjev potrebno je pismeno obrazloženje. Prestankom članstva u Udruzi gube se sva prava predviđena ovim Statutom.

Članak 18.

Isključenje iz Udruge primjenjuje se prema članu Udruge ako njegovo djelovanje nije u skladu s odredbama ovog Statuta ili Zakona o udrugama, te ako:
a) namjerno krči odredbe ovog Statuta ili ako odbija provesti, odnosno izvršiti povjerene mu poslove i zadaće koji su u skladu s odredbama ovog Statuta;
b) ako svojim ponašanjem nanosi štetne posljedice kojima narušava ugled i dostojanstvo člana i/ili dostojanstvo Udruge;
c) ako i poslije opomene ne plaća članarinu dvije uzastopne godine;
d) ako prilikom primanja u članstvo navede neistinite podatke važne za pristupanje Udruzi.

Članak 19.

Kada Izvršni odbor Udruge sazna da su kod pojedinog člana Udruge nastupili uvjeti iz članka 18 ovog Statuta, daje prijedlog Sudu časti da ispita slučaj Izvršnom odboru podnese izvještaj i prijedlog odluke.
U slučaju prijedloga za isključenje, odluku o isključenju iz Udruge donosi Izvršni odbor Udruge te o svojoj odluci pismeno izvještava isključenog člana.

Članak 20.

Isključeni član može u roku od 30 dana od dana primitka odluke, preko Izvršnog odbora podnijeti žalbu Skupštini udruge, koja je ovlaštena da potvrdi ili ukine odluku o isključenju.
Glasovanje je tajno.

IV. UNUTARNJI USTROJ UDRUGE

Članak 21.

Tijela Udruge:
• Skupština
• Predsjednik i podpredsjednik
• Izvršni odbor
• Nadzorni odbor
• Sud časti

 

a) Skupština

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo upravljanja i nositelj cjelokupne aktivnosti Udruge.

Članak 23.

Skupština može biti redovita, izborna, izvanredna i svečana.
Redovita Skupština održava se svake godine, a izborna svake četvrte godine.
Izvanredna Skupština saziva se na zahtjev najmanje 30 članova Udruge ili Predsjednika ili Izvršnog odbora i rješava samo ona pitanja zbog kojih je sazvana.
Svečanu Skupštinu saziva Izvršni odbor prema potrebi.
Rad Skupštine odvija se u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine.

Članak 24.

Skupštinu Udruge sačinjavaju svi redoviti članovi Udruge sa plaćenom članarinom.
U radu Skupštine sudjeluju i pridruženi, podupirući i počasni članovi Udruge, ali bez prava odlučivanja.
Pridruženi članovi Udruge mogu između sebe izbrati 5 članova koji će imati pravo odlučivanja.
Članovi Udruge koji se nalaze na brodovima pa opravdano ne mogu prisustvovati radu Skupštine, mogu svoje prijedloge ili referate dostaviti pismeno ili e-mailom, a Izvršni odbor skrbi da se ti materijali upute Skupštini.

Članak 25.

Skupštinu Udruge saziva Izvršni odbor najmanje 15 dana ranije naznakom dana, sata i mjesta održavanja Skupštine te prijedlogom dnevnog reda.
Skupština se saziva pismenim pozivom svakom članu Udruge.

Članak 26.

Odluke Skupštine pravovaljane su ako se za njih izjasni natpolovična većina nazočnih članova na Skupštini, ako je sjednici nazočna najmanje trećina redovitih članova.
Odluku o raspuštanju Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom nazočnih članova na Skupštini.

Članak 27.

Skupština raspravlja i odlučuje:
1.     Donosi Statut, njegove izmjene i dopune te druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge.
2.     Donosi Poslovnik o radu Skupštine.
3.     Razmatra izvještaj za proteklo razdoblje o radu Predsjednika, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti i o aktivnostima u provedbi programskih zadataka Udruge.
4.     Donosi programsku aktivnost za naredno razdoblje i programe rada.
5.     Bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dopredsjednike Udruge, članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.
6.     Usvaja završni račun za prethodno razdoblje.
7.     Donosi financijski plan prihoda i rashoda za naredno razdoblje.
8.     Bira i razrješuje uredništvo ,glavnog urednika i urednički odbor glasila Udruge
9.     Odlučuje o učlanjivanju Udruge u srodne strukovne organizacije u zemlji i međunarodne udruge.
10.    Odlučuje o prestanku Udruge.
11.    Obavlja i druge poslove koji po svome značaju pripadaju djelokrugu rada Skupštine, u skladu s ovim Statutom.


b) Predsjednik Udruge

Članak 28.

Predsjednik Udruge:
1.     Brine o organizaciji rada Skupštine.
2.     Rukovodi Skupštinom.
3.     Zastupa i predstavlja Udrugu.
4.     Pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Skupštine i Izvršnog odbora.
5.     Brine se o upoznavanju javnosti i članova Udruge s radom Skupštine i njezinim tijelima te o drugim pitanjima iz rada Udruge.
6.     Obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom.
Predsjednik Udruge o svom radu izvještava Izvršni odbor i podnosi izvještaj Skupštini Udruge.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika zamjenjuje podpredsjednik.

 

c) Izvršni odbor

Članak 29.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Udruge i sastoji se od 7 članova.
Izvršni odbor, na svojoj prvoj sjednici, između članova bira predsjednika i dopredsjednika Izvršnog odbora, tajnika i blagajnika, ako Skupština ne odluči drugačije.
U Izvršni odbor pridruženi članovi mogu izabrati svog predstavnika i njegovog zamjenika.

Članak 30.

Izvršni odbor održava svoje sjednice prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno. Sjednice saziva Predsjednik ili predsjednik Izvršnog odbora. Izvršni odbor donosi pravovaljane zaključke natpolovičnom većinom prisutnih članova, ako je na sjednici nazočno najmanje 4 članova.
Poziv na sjednicu upućuje se i članovima Nadzornog odbora.

Članak 31.

Izvršni odbor obavlja ove poslove:
1.     Saziva Skupštinu Udruge prema članku 25 Statuta.
2.     Priprema dnevni red Skupštine.
3.     Provodi odluke, smjernice i preporuke Skupštine.
4.     Utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika ili njihove izmjene i dopune. Daje tumačenje odredbi Statuta i drugih akata.
5.     Utvrđuje gledišta, zahtjeve, prijedloge i mišljenja iz oblasti pomorstva i profesionalne zaštite svojih članova.
6.     Potvrđuje primanje novih članova i donosi odluke o prestanku članstva.
7.     Skrb o zakonitosti i pravilnosti materijalno-novčanog poslovanja Udruge.
8.     Imenuje povremene odbore za izvršenje pojedinih zadataka.
9.     Donosi odluke o suradnji sa srodnim strukovnim organizacijama u zemlji i inozemstvu.
10.    Prati rad članstva i za osobite zasluge članova predlaže nagrade i priznanja.
11.    Obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga rada u skladu s odredbama ovog Statuta.
12.    Izvještaj o svom radu podnosi Skupštini Udruge

 

d) Nadzorni odbor:

Članak 32.

Nadzorni odbor bira Skupština. Odbor ima 3 člana, koji na svojoj prvoj sjednici između sebe biraju predsjednika.

Članak 33.

Nadzorni odbor obavlja ove poslove:
1.     Nadzire ispravnost materijalnog i novčanog poslovanja.
2.     Nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Skupštine.
3.     Podnosi izvještaj Skupštini, a primjerak izvještaja dostavlja Izvršnom odboru.
Članovi Nadzornog odbora prisustvuju sjednicama Izvršnog odbora, bez prava odlučivanja.
Ako tijelo Udruge koje je od strane Nadzornog odbora upozoreno na kršenje Zakona ili ovog Statuta ne poduzme nikakve mjere za otklanjanje propusta, Nadzorni odbor će o tome obavijestiti tijelo kod kojega je Udruga registrirana.


e) Sud časti

Članak 34.

Sud časti bira Skupština. Sud časti ima 3 člana, koji na svojoj prvoj sjednici između sebe biraju predsjednika.

Članak 35.

Sud časti rješava moguće sporove koji proistječu iz članstva u Udruzi, između članova Udruge međusobno i/ili Izvršnog odbora i/ili Nadzornog odbora, i/ili povrede odredbi ovog Statuta.

Članak 36.

Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti svaki član Udruge, Izvršni odbor ili Nadzorni odbor.
Suda časti i/ili članovi Suda časti ne mogu pokretati stegovne postupke.
Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka podnosi se Izvršnom odboru, koji podneseni prijedlog dostavlja Sudu časti.
Nakon što prouči prijedlog i razloge pokretanja stegovnog postupka sud časti mora utvrditi činjenično stanje i pribaviti ostale dokaze, te:
1.     Donijeti odluku o stegovnoj mjeri.
2.     O svojoj odluci pismeno obavijestiti člana, a primjerak odluke dostaviti Izvršnom odboru.
3.     U slučaju odluke o isključenju iz Udruge, prijedlog će podnijeti Izvršnom odboru koji donosi odluku o isključenju. O svojoj odluci Izvršni odbor će obavijestiti isključenog člana.
Sud časti izvještaj o svom radu podnosi Skupštini.

Članak 37.

Član protiv kojeg je izrečena stegovna mjera može u roku od 30 dana od dana primitka odluke, preko Izvršnog odbora podnijeti žalbu Skupštini Udruge, koja je ovlaštena potvrditi ili ukinuti odluku o isključenju.
Odluka Skupštine je konačna.

Članak 38.

Stegovne mjere su:
1.     Opomena
2.     Ukor
3.     Isključenje iz Udruge
Opomena se izriče članu Udruge za lakšu povredu članskih obveza.
Ukor se izriče članu Udruge za opetovanje lakših povreda članske obveze ili teže povrede članske obveze.

V. NAČIN IZBORA I OPOZIVA

Članak 39.

Sva tijela Udruge su izborna. Izabrani predstavnici na Skupštini moralno i materijalno su odgovorni za svoj rad Skupštini i predsjedniku Udruge.

Članak 40.

Na sjednicama Skupštine i drugih tijela izbori se provode javno, dizanjem ruke, ako Skupština ili drugo tijelo Udruge ne odluče drugačije.

Članak 41.

Ako zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga član Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili Suda časti ne može obnašati funkciju, ili ako član ovih tijela predsjedniku Udruge podnese pismenu ostavku, Predsjednik i Izvršni odbor mogu imenovati novog člana privremeno od naredne Skupštine.

Članak 42.

Mandat tijela na Skupštini traje 4 godine, a po odluci Skupštine izbor se može ponoviti na sljedeći mandat.

VI. MATERIJALNA I NOVČANA SREDSTVA

Članak 43.

Materijalna sredstva Udruge sastoje se od pokretne imovine i novčanih sredstava:
•      članarine i članskih doprinosa,
•      dotacija, donacija i poklona,
•      prihoda ostvarenih izdavačkom djelatnošću u skladu sa Zakonom,
•      prihoda ostvarenih organiziranjem tečajeva i savjetovanja, održavanjem stručnih seminara, predavanja i drugim aktivnostima Udruge.

Članak 44.

Na prijedlog Izvršnog odbora, Skupština svojom odlukom utvrđuje visinu članarine za slijedeće vremensko razdoblje.
U posebnim prilikama, visinu članarine početkom godine do prve slijedeće skupštine može odrediti Izvršni odbor.

Članak 45.

Novčano poslovanje Udruge obavlja se u skladu s postojećim zakonskim propisima o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Članak 46.

Nalogodavac za sve isplate je predsjednik Udruge, a u njegovoj spriječenosti ili odsutnosti predsjednik Izvršnog odbora. Izvještaj o isplatama podnosi se na odobrenje Izvršnom odboru.

Članak 47.

Član tijela Udruge ima pravo na podmirenje troškova službenog putovanja, koji su u vezi s obavljanjem zadatka, prema podnesenim i ovjerenim računima.

Članak 48.

Svim članovima Udruge, aktivistima, mogu se dodijeliti novčane nagrade za njihov rad u Udruzi.
Odluku o visini stalnih ili povremenih novčanih nagrada donosi Izvršni odbor.

VII. JAVNOST RADA

Članak 49.

Rad Udruge i njezinih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se nazočnošću sredstava priopćavanja na sjednicama tijela Udruge te izvješćivanjem:
•      preko dnevnog tiska i drugih listova te ostalih medija, radija i televizije;
•      na skupovima članstva, javnim tribinama i na druge odgovarajuće načine;
•      internet i putem web stranice.
Tijelo Udruge može iznimno, za pojedinu točku ili cijeli dnevni red svoje sjednice, isključiti javnost ako je to u interesu Udruge i njenih članova.

Članak 50.

Za ostvarenje načela javnosti rada Udruge odgovorni su Predsjednik, predsjednik Izvršnog odbora i tajnik.

Članak 51.

Radi ostvarivanja ciljeva djelatnosti Udruge, radi potpunijeg izvještavanja članstva o radu Udruge te profesionalno, stručnog i znanstvenog informiranja članova.
Udruga izdaje glasilo.

Članak 52.

Uredništvo od 3 člana na čelu s glavnim urednikom glasila ostvaruje operativne zadatke na pripremanu, uređivanju i tiskanju glasila.
U pripremi za izdavanje svakog broja glasila sudjeluje Uređivački odbor koji broji 5 članova.
Uređivački odbor je savjetodavno tijelo Uredništva. Imenuje ga Skupština iz svojih redova na temelju stručnosti i novinarskog iskustva.
Uređivački odbor svojim savjetima pridonosi kvaliteti članaka u stručnom smislu.

VIII. POSTUPAK ZA DONOŠENJE STATUTA

Članak 53.

Prijedlog za donošenje novog Statuta ili njegove izmjene i dopune mogu podnijeti:
•      3 člana Izvršnog odbora ili
•      Nadzorno odbor ili
•      10 članova Udruge.
Prijedlog se podnosi Izvršnom odboru koji će ako prijedlog ocijeni opravdanim, imenovati odbor za nacrt novog Statuta, odnosno Statuta s izmjenama i dopunama.
Ako predlagač nije zadovoljan stajalištem Izvršnog odbora. Može se obratiti skupštini koja će donijeti konačnu odluku.

Članak 54.

Odbor iz prethodnog članka izradit će nacrt novoga Statuta, odnosno nacrt Statuta o izmjenama i dopunama i dostaviti ga Izvršnom odboru s obrazloženjem.
Na temelju iznesenih prijedloga i mišljenja Izvršni odbor će utvrditi konačni prijedlog novoga Statuta, odnosno Statuta s izmjenama i dopunama te ga podnijeti Skupštini na razmatranje i usvajanje.
Odluka o promjeni Statuta ili izmjenama i dopunama donosi se dvotrećinskom većinom nazočnih članova na Skupštini.

VI. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 55.

Skupština će donijeti odluku o prestanku rada Udruge ako se broj članova smanji ispod broja određenog za njezino osnivanje.

Članak 56.

Udruga će prestati s radom i ako se ispune uvjeti utvrđeni u članku 28. Zakona o udrugama (Narodne novine 88/01)
Ako Udruga prestane s radom, Skupština će imenovati likvidacijsku komisiju koja će postupiti u funkciji likvidatora u skladu s postojećim zakonskim propisima, a sva pokretna imovina pripast će Pomorskoj školi u Bakru, Nautička 14.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Osnivačkoj skupštini održanoj u Rijeci 7 studenog 2002. godine a primjenjuje se danom upisa u registar udruga pri Uredu za opću upravu Primorsko-goranske županije.

U Rijeci 14 travanj 2011. godine.
Predsjednik Udruge Kapetan Juraj Karninčić

Scan0014Scan0015Scan0012 Scan0013

erste

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

rijeka klik

korana stojčić

tiskara sušak

ICS

erste