pasica

Projekt – Avoiding Collision At Sea ACTS

acts

Međunarodni EU projekt Avoiding Collision At Sea(ACTS) financiran od strane programa za cjeloživotno učenje, program Leonardo da Vinci – strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Na projektu sudjeluju partneri iz Velike Britanije, Španjolske, Slovenije, Bugarske i Turske, a voditelj je Pomorski fakultet u Rijeci.
Razne organizacije koje se bave istraživanjem pomorskih nezgoda potvrđuju da su sudari po svom broju među vodećim vrstama nezgoda na moru. Kao najčešći uzrok sudara na moru naglašava se narazumijevanje pravila te njihova nepravilna primjena.
Zbog toga je cilj ovoga projekta provjeriti razumijevanje i primjenu COLREG-a kod ciljanih grupa ispitanika.
Udruga pomorskih kapetana Sjevernog Jadrana je i jedan od potpisnika ovoga projekta. Na raspravi održanoj na Pomorskom fakultetu 4.travnja 2014. sudjelovalo je četrdesetak kapetana, koji su svojim razmišljanjima dali veliki doprinos o ovoj važnoj temi sprečavanja nezgoda na moru.
Nakon što se prikupe rezultati istraživanja i provedu radionice kod svih Partnera na projektu pristupiti će se određivanju najbolje metodologije učenja COLREG-a te će se pripremiti nastavni materijal koji će omogučiti najdjelotvornije učenje i razumijevanje COLREG-a tijekom redovnog i cjeloživotnog učenja.
Više podataka o projektu možete pronaći na internet adresi:www.ecolregs.com

erste

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

rijeka klik

korana stojčić

tiskara sušak

ICS

erste